مدار پيشرو در بازار سرمایه

سایت های مرتبط

سرمايه گذاری های بورسی شركت به تفكيک صنعت

دارویی 7%
بانکها و موسسات اعتباری 15%
چندرشته ای صنعتی 12%
فلزات اساسی 17%
فرآورده های نفتی6%
شیمیایی10%
استخراج کانه های فلزی8%
سایر20%
سرمایه گذاری در واحد های صندوق ها

 سرمايه‌‌گذاري اختصاصي بازارگردانی توسعه ملي 46%
سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران 47%
سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي 7%