معاونين و مديران شركت

1- حمید محمدی شاد معاونت سرمایه گذاری و امور شرکت ها

2- قربان برارنیا ادبی معاونت برنامه ریزی و توسعه

3- امیر محمدی مدیر حسابرسی داخلی

4- محسن خلیلی مدیر پشتیبانی

5- مهدی خداویسی مدیر مالی

6- رضا محمدی نیکو مدیر نظارت و مجامع

8-مهدی نبی زاده مدیر اداری

7-مسعود عربلو مدیر صندوق های سرمایه گذاری

9- سیما فریادرس مدیر سرمایه گذاری

10- فائزه حشمتی مدیر ابزار نوین مالی