معاونين و مديران شركت

ردیفنام و نام خانوادگی                           سمت
1علی آیین حسینی           مدیر سرمایه گذاری
2وحید رضا عبدالهی           مدیر مالی و اداری
3منیژه کمالی           مدیر اجرایی صندوق
4محمد جعفر زاده          مدیر برنامه ریزی
5مهدی رامشگ         مدیر سرمایه گذاری صندوق