آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)

.

شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار(سهامی عام)
ثبت شده به شماره 9729 و شناسه ملی 10100401610
بدینوسیله به اطلاع کلیه صاحبان سهام محترم شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام) می‌رساند جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت راٌس ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/09/07 در محل شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار، واقع در تهران، نیاوران، خیابان شهید باهنر، پلاک 63، طبقه فوقانی بانک ملی ایران شعبه نیاوران برگزار می‌گردد.
سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها می توانند با در دست داشتن اصل اوراق سهام و کارت شناسایی و حسب مورد مدارک احراز نمایندگی قانونی حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

  1. اتخاذ تصمیم در خصوص حق الزحمه حسابرس
  2. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد

روزنامه دنیای اقتصاد شماره 5595