آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار(سهامی عام)ثبت شده به شماره9729 وشناسه ملی 10100401610