مجمع عمومی فوق العاده ” مدار” با افزایش سرمایه شرکت از 2،300 به 4،600 میلیارد ریال از محل سود انباشته موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار افزایش سرمایه شرکت “مدار” با پیشنهاد هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 2،300 میلیارد ریال منقسم به 2،300،000،000 سهم1،000ریالی به مبلغ 4،600 میلیارد ریال منقسم به 4،600،000،000 سهم 1،000 ریالی با نام از محل سود انباشته در تاریخ 1400/06/09مورد تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت قرار گرفت.