اعضای هیئت مدیره

1- حامد فلاح جوشقانی مدیر عامل ونائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت داده ورزی سداد

2-هادی سالار خیلی رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از بانک ملی ایران

3- حمید نوبهار عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران

4- احسان عسکری فیروزجایی عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت طرح توسعه آینده پویا

5-محمود شهشهانی پور عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه پیشگامان پویا