اعضای هیئت مدیره

ياور میرعباسی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

نعيم جهانگير
رئيس هیئت مدیره

سید امیرحسین موسوی

عضو هیئت مدیره

سیدحسام الدین سعیدی

عضو هیئت مدیره

علی جبل عاملی

عضو هیئت مدیره