مجمع شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار برگزار شد

«مدار» 220 تومان سود تقسیم کرد مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مدیریت سرمایه مدار برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 در روز 18 اردیبهشت ماه 1400 برگزار شد.