تاریخچه شرکت

شرکت تولیدی و صنعتی مدار در تاریخ 1343/12/13 به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره 9729 و با شناسه ملی 10100401610در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1383/05/25 نام شرکت به شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار تغییر یافت. همچنین به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/13 و مجوز شماره 122/44758 مورخ 1397/11/21 سازمان بورس و اوراق بهادار نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و نام شرکت به شرکت سرمایه‌گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار تغییر یافت. پیرو تقاضای تبدیل شرکت به نهاد مالی، موافقت اصولی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد مالی “شرکت سرمایه‌گذاری” طی نامه شماره 122/40904 مورخ 1397/08/13 اخذ گردید و در تاریخ 1397/12/27 نام این شرکت با شماره 11642 در فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج گردید. همچنین به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/04/02 نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار تغییر یافت. در حال حاضر، اين شرکت جزء شرکت هاي سرمایه گذاری بانک ملی ایران می باشد.

لازم به‌ذکر است شرکت درجلسه مورخ 1399/06/12 درفهرست شرکت‌های بورس اوراق بهادار پذیرش و نام این شرکت با نماد “مدار” در سازمان بورس و اوراق بهادار درج گردید، ولیکن عرضه سهام شرکت در مهلت مقرر صورت نپذیرفت.