استراتژی شركتسرمایه‌گذاری در صنایع بنیادی کشور

توسعه و تقویت منافع ملی کشور

مسئولیت‌پذیری و محفاظت از دارایی‌های سهامداران

حضور موثر در بازار سرمایه