عرضه اوليه سهام مدار

شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار در روز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه با ۱۵ درصد از سهام خود به بورس تهران وارد می شود. این شرکت در گروه سرمایه گذاری ها و طبقه واسطه های مالی با نماد «مدار» به این بازار خواهد آمد.

حجم کل عرضه ۳۴۵ میلیون سهم معادل با ۱۵ درصد از سهام شرکت است.
سقف قیمتی در نظر گرفته شده ۵۰۵۰ ریال و کف قیمتی ۴۷۵۰ ریال است.
حداکثر سهمیه ای که به هر کد حقیقی می رسد نیز ۴۰۰ سهم است.
مدير عرضه كارگزاري بانك ملي ايران، متعهد عرضه شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملي و متعهد خرید شرکت سرمایه گذاری توسعه ملي مي باشد
همچنین تعداد ۲۹۹ میلیون سهم از کل سهام قابل عرضه در فرآیند کشف قیمت جهت عرضه به عموم به غیر از صندوق های سرمایه گذاری در روز عرضه اختصاص خواهد یافت و تعداد ۴۶ میلیون سهم نیز صرفأ به صندوق های سرمایه گذاری در روز معاملاتی شنبه مورخ اسفندماه به قیمت کشف شده در روز عرضه، ارائه خواهد شد که ساز و کار عملیاتی آن متعاقبا اعلام می شود.