آگهی دعوت به مجمع عادی به طور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار(سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عادی بطور فوق العاده
شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار(سهامی عام)
ثبت شده به شماره 9729 و شناسه ملی 10100401610
بدینوسیله به اطلاع کلیه صاحبان سهام محترم شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام) می‌رساند جلسه مجمع عادی بطور فوق العاده این شرکت راٌس ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/07/04 در محل شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار، واقع در تهران، نیاوران، خیابان شهید باهنر، پلاک 63، طبقه فوقانی بانک ملی ایران شعبه نیاوران برگزار می‌گردد.
سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها می توانند با در دست داشتن اصل اوراق سهام و کارت شناسایی و حسب مورد مدارک احراز نمایندگی قانونی حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

  1. اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر حسابرس و بازرس قانونی.
  2. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عادی بطور فوق العاده می‌باشد.
روزنامه دنیای اقتصاد شماره 5548