مدیران

مدیر عامل : ناصر امیدواری

معاون برنامه ریزی وتوسعه منابع : حسین حاجی پور فرد

معاون سرمایه گذاری :محمد علیزاده اصل

مدیر مالی و اداری : وحیدرضا عبدالهی

 مدیر سرمایه گذاری : علی آیین حسینی

ثبت نظر
نظرات کاربران