منشور اخلاقی

منشور سازمانی شرکت سرمایه گذاری مدریت سرمایه مدار (سهامی عام)

 حمایت شما مسئولیت ما را در ایفای نقشهایمان راسخ تر می کند و بر این باوریم که با تکیه بر لطف خداوند و اهداف مذکور خدمتگزاران بهتری خواهیم بود.

  • ایجاد امنیت سرمایه گذاری و شفافیت اطلاعات را تعهد خود می دانیم.
  • استفاده بهینه از فرصت ها و منابع شرکت در جهت ارزش آفرینی مستمر و پایدار  را تعهد خود می دانیم.
  • رعایت موازین اخلاق حرفه ای در فضای کسب و کار را جز اصول بنیادین خود می دانیم.
  • خلاقیت، نوآوری، توسعه و روزآمد نمودن دانش تخصصی و مهارت حرفه ای کارکنان و تقویت روحیه کار گروهی در مسیر تعالی سازمانی مورد اهتمام جدی ماست.
  • التزام به داشتن وجدان کاری، روحیه انتقاد پذیری و پاسخ گویی، و محافظت از دارائی ها را باور خود می دانیم.
  • احترام و ارتقا منابع انسانی به عنوان مهم ترین سرمایه سازمانی را موجب اعتلای روز افزون شرکت می دانیم.
  • ارتقای سلامت محیط سازمانی، مسئولیت پذیری و تعلق سازمانی را از مهمترین باورهای خود می دانیم.
  • رعایت نظم و انضباط، شئونات و ارزشهای اسلامی و کرامت انسانی را تکریم باورهای خود و جامعه می دانیم.
  • رعایت صحیح ضوابط و مقررات سازمانی، قوانین و مقررات کشوری و بین المللی مورد اهتمام جدی ماست.
  • توسعه و تقویت منافع ملی و روابط راهبردی با دولت و جامعه و قبول مسئولیت های اجتماعی را اصول فرهنگ سازمانی خود می دانیم.

 

ثبت نظر
نظرات کاربران