هیات مدیره

رئیس هیئت مدیره : جناب آقای سید امیرحسین موسوی

نائب رئیس هیأت مدیره: جناب آقای حسین حاجی پور فرد

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره : جناب آقای نعیم جهانگیر

عضو هیئت مدیره : سرکار خانم مریم رستمی

عضو هیئت مدیره : جناب آقای ابوالفضل علیمراد

ثبت نظر
نظرات کاربران