ترکیب سهامداران

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به عنوان سهامدار عمده و اصلی بالغ بر 99.9% از سهام شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار را در اختیار دارد.

ثبت نظر
نظرات کاربران