تاریخچه

شرکت تولیدی و صنعتی مدار در تاریخ 1343/12/13 به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1383/5/25 نام شرکت به شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار تغییر یافت و متعاقباً به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/13 و مجوز شماره 44758/122 مورخ 1397/11/21 سازمان بورس و اوراق بهادار نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار تغییر یافت. در پی تقاضای این شرکت برای تبدیل به نهاد مالی، موافقت اصولی سازمان بورس و اوراق بهادار برای تبدیل این شرکت به نهاد مالی شرکت سرمایه گذاری” طی نامه شماره 40904/122 مورخ 139708/13اخذ گردید و در تاریخ 1397/12/27 نام این شرکت با شماره 11642 در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج گردید. لازم به ذکر است به موجب آگهی ثبتی مورخ 1398/05/07 نام شرکت به “سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار” تغییر یافت. در حال حاضر، شرکت جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و واحد تجاری نهایی گروه بانک ملی می باشد.

ثبت نظر
نظرات کاربران